Integritetspolicy

Berg & Hjort AB

I enlighet med EU:s nya lagstiftning om personuppgifter, Dataskyddsförordningen, får du här information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Policyn beskriver även dina rättigheter gentemot Berg & Hjort AB och hur du kan utöva dessa rättigheter.

Mer information om GDPR hittar du hos Datainspektionen.

Från och med den 25 maj 2018 kommer alla uppgifter om dig som sparas och/eller hanteras att hanteras i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). Dessa förordningar syftar till att skydda dig mot att din personliga integritet kränks vid hantering av personuppgifter. Därför sparas inga uppgifter längre än vad som av Berg & Hjort AB anses skäligt.

Det svenska företaget Berg & Hjort AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Berg & Hjort AB
Medborgargatan 35
856 30 Sundsvall
Sverige
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556727-2447
Momsregisteringsnummer: VAT-NR SE556727244701

En stor del av informationen raderas omgående, medan andra delar av informationen sparas en tid beroende på vad denna ska användas till (punkt 2. Ändamål) eller om lagen kräver av oss att informationen sparas. Viss information måste även föras över till tredje part då vi anlitar exempelvis leverantörer för att leverera de tjänster och varor som kunden beställt utav oss.

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare (punkt 5. Vem har tillgång till dina uppgifter?)

De personuppgifter som kan samlas in vid kontakt med Berg & Hjort AB kan inkludera, men är inte begränsad till: kontaktuppgifter såsom personnamn, postadress, e-postadress, telefonnummer, personnummer samt kundnummer, orderhistorik och betalningshistorik.

All korrespondens som sker mellan Berg & Hjort AB och dig som kund kan komma att registreras. Information kan även sparas i samband med webbplatsbesök (punkt 2. Ändamål-Kakor).

De ändamål som Berg & Hjort AB sparar personuppgifter för inkluderar, men är inte begränsade till:

Bokningsförfrågningar
När du kontaktar Berg & Hjort AB via våra formulär via vår hemsida (bergochhjort.se) vid till exempel förfrågningar om lediga lokaler, bokning av lokaler eller allmän förfrågan, samlar vi in ditt namn, e-postadress och telefonnummer.

Direktmarknadsföring
En del av dina uppgifter sparas för administrering och hantering av marknadsföring, erbjudanden, bokningsavtal, förfrågningar via vår hemsida (bergochhjort.se) samt nyhetsbrev och mejlutskick till de kunder som godkänt detta.

Avregistrering av direktmarknadsföring.
Du kan när som helst avsäga dig våra digitala reklam- och kommunikationsutskick och kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket.

Kakor
Berg & Hjort AB använder kakor på vår hemsida (eqhouse.se). Det innebär att uppgifter om ditt besök på webbplatsen, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsare m.m. samlas in. Detta görs i syfte att förebygga samt förhindra intrång på hemsidan samt för att vi kan samla in statistik om hur vår webbplats besöks.

Vad är en kaka?
En kaka (engelska: cookie) är en liten textfil som lagras på, och vid senare besök hämtas från, din dator, surfplatta, mobiltelefon eller liknande enhet när du besöker våra webbplatser. Om du använder våra tjänster på (eqhouse.se) förutsätter vi att du godkänner användningen av kakor.

Kakan gör att webbplatsen kommer ihåg information om ditt besök så att du ska kunna få en bättre användarupplevelse. De gör också att vi kan samla in statistik om hur vår webbplats besöks. Om du förhindrar kakor från att sparas på datorn är det möjligt att du inte kan använda alla tjänster på webbplatsen och sidan kanske inte visas helt korrekt i din webbläsare.

Om du vill veta mer om kakor så kan du besöka Post- och telestyrelsens webbplats pts.se/cookies.

Vilka kakor används på denna webbplats?
Webbplatsen använder två typer av kakor; permanenta kakor och sessionskakor.

Permanent kaka: sparas under en längre tid på din enhet efter att webbläsaren stängs, kakan samlar in information om hur du som besökare använder vår webbplats. Informationen samlas in i anonym form. Det som lagras är information om besöksantal, var besökaren kommer ifrån och vilka sidor som besökts.

Sessionskaka: raderas automatiskt efter att webbläsaren stängts och används för att optimera laddning och cachning av webbsidor på din enhet.

Hur stänger jag av eller blockerar kakor?
Om du inte accepterar användning av kakor på vår webbplats kan du stänga av eller begränsa dessa via webbläsarens säkerhetsinställningar. Använd webbläsarens hjälpfunktion för att ta reda på hur, eller läs mer om hur du går tillväga på Post- och telestyrelsens webbplats pts.se/cookies.

Administration av avtal med mera
De uppgifter som behöver behandlas i syfte att uppfylla de skyldigheter Berg & Hjort AB har enligt avtal och gällande lagstiftning sparas. Uppgifter kan även behandlas om så begärts av kund för att vidta åtgärder, innan avtal ingås eller under löpande avtalsperiod. Hur avtalet fullföljs påverkar hur uppgifter hanteras.

När vi samlar in uppgifter från dig informerar vi dig om insamlingen av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra de skyldigheter vi har enligt lag, dvs. för att uppfylla de rättsliga förpliktelser Berg & Hjort AB står under, i avsikt att följa avtalsförpliktelser.

Behandlingen av dina personuppgifter syftar också till att förebygga missbruk av våra tjänster och bygger på vårt legitima intresse. Om ett samtycke ges, kan du alltid återkalla samtycket.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras på säkra servrar inom Sverige i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. Berg & Hjort AB vidtar tekniska, organisatoriska samt administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter vi samlar mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Berg & Hjort AB vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Berg & Hjort AB. I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare till exempel för att kunna tillhandahålla och upprätthålla de bokningsavtal som upprättas med kund.

Vi delar personuppgifter med:

EQ Arena Ideell förening, org.nr. 802479-9609, som hanterar vissa typer av bokningar kopplade till kulturuppträdanden i EQ House.

Respektive mottagare ansvarar och har som utgångspunkt att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt. Övriga uppgifter som vidarebefordras till tredje part används enbart för att vi ska kunna tillhandahålla boknings- och kontakttjänster till våra kunder via vår hemsida (punkt 2. Ändamål-Kakor samt punkt 2. Ändamål-Administration av avtal mm.).

Incidenter och bedrägerier kan delas med försäkringsbolag, rättsliga myndigheter eller lokala eller globala brottsbekämpande instanser för att genomföra undersökningar. Observera att dessa mottagare har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter.

Vi sparar dina uppgifter så länge det krävs för att uppnå de ändamål varför dessa samlades in, eller den tidsperiod som rådande lagstiftning kräver. Det innebär att dina personuppgifter sparas den tid som är nödvändig för att fullgöra avtal som ingåtts samt den tid som lagar och författningar kräver att uppgifterna lagras.

Vi sparar vissa uppgifter i enlighet med bokföringsreglerna i Sverige.

Enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter. Vi har beskrivit vilka rättigheter du har och vad de innebär nedan. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Rätt till tillgång
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Kontakta oss på gdpr [snabel-a] eqhouse [punkt] se så skickar vi dina personuppgifter via e-post.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Det innefattar endast de personuppgifter som behandlas med stöd av samtycke eller för att fullgöra ett avtal. Till skillnad från ett registerutdrag ingår endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, till exempel om du har lämnat din e-postadress via ett kontakt- eller bokningsformulär på vår hemsida eller i samband med registrering för ett utskick.

Rätt till rättelse
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering
Du har rätt att när som helst begära att vi raderar alla personuppgifter. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem. Exempel på detta kan vara (men är inte begränsat till):

  • du har ett pågående bokningsavtal för ett evenemang i huset
  • du har ett pågående bokningsavtal för köp av tjänst
  • du har ännu inte fakturerats för evenemanget du bokat
  • du har ännu inte fakturerats för köp av tjänst
  • du har en obetald faktura

Rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av legitimt intresse
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Berg & Hjort AB:s legitima intresse. Vi fortsätter inte att behandla personuppgifterna om det inte är så att vi kan påvisa ett legitimt skäl som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Detta kan medföra att vi inte kan leverera våra tjänster till dig under den tid behandlingen begränsats.

Rätt att återkalla ditt samtycke
Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av att du har lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av dina personuppgifter. Återkallandet av samtycket gäller från och med dagen för återkallandet.

Registerutdrag
Du har rätt att en gång per kalenderår begära ett registerutdrag av dina personuppgifter som Berg & Hjort AB behandlar. Detta gör du skriftligen och begäran ska undertecknas av dig personligen samt innehålla information om: för- och efternamn, postadress samt personnummer. Dessutom ska förtydligande om vilken information du önskar tillgång till specificeras.

Vänligen sänd begäran till:

Berg & Hjort AB
Medborgargatan 35
853 53 Sundsvall

Rätt att inge klagomål
Om du anser att Berg & Hjort AB behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss på gdpr [snabel-a] bergochhjort [punkt] se. Du har också rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel).

Ett sådant klagomål lämnas med fördel till myndigheten i den medlemsstat inom EU/EES där du har din vanliga hemvist, där du arbetar eller där en överträdelse av gällande lagar och regler för dataskydd påstås ha förekommit.

Behörig tillsynsmyndighet i Sverige är Datainspektionen som du når via www.datainspektionen.se.

Vi kan emellanåt behöva uppdatera vår integritetspolicy. Alla förändringar publiceras på denna sida (eqhouse.se/gdpr).

Senast uppdaterat: 2023-05-24